Handelsbetingelser

Handelsbetingelser 

Alle ydelser og kurser i denne forretning sælges af Lorena Plæhn, Living Your Truth, Tømmerupvej 252, 2791 Dragør– CVR 29255202.

Alle ydelser og kurser betales enten via shoppen på lorenas.dk eller ved bankoverførsel til konto i Danske Bank 3434 – 3434 87 14 09.

Alle priser er i danske kroner (DKK). Virksomheden er momsregistreret.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af hjemmesiden lorenas.dk under fanen Priser & Betingelser.

Alle køb er bindende og kan kun ændres efter aftale med Lorena Plæhn. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende Skype-forbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Ved forsinket betaling tillægges der morarenter med følgende morarentesatser:

For erhvervskunder tillægges der morarente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfald til betaling sker.

For privatkunder tillægges der morarente fra forfaldsdagen med procesrente til betaling sker, jf. rentelovens § 5, stk. 1,

Rettigheder

Lorena Plæhn eller Living Your Truth har alle rettigheder til de leverede ydelser og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser mv. Ved køb opnås brugsret til materialet. Brugsretten er personlig. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til eget brug.

Materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Lorena Plæhns virksomhed. Lorena Plæhns navn og/eller Living Your Truth’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt det leverede materiale og/eller Lorena Plæhns eller Living Your Truth’s navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth berettiget til en bod på 120.000 DKK per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth måtte pådrage sig i relation til sine ydelser eller kurser, er begrænset til skadelidtes direkte tab. Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth har handlet groft uagtsomt. Lorena Plæhns og/eller Living Your Truth’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det kursus, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder kursusmateriale og kursussprog, skal være på dansk, engelsk eller fransk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Lorena Plæhn og/eller Living Your Truth og køber skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2024 Lorena Plæhn

Alle rettigheder forbeholdes Living Your Truth, Tømmerupvej 252, 2791 Dragør – CVR 29255202